OFA’s aktiviteter i Nordmarka, Østmarka

I kolonnen til venstre finner du kart over OFAs forvatningsområde i Nordmarka, Østmarka og Asker. Søk på aktuelle vann nederst på kartsidene. Fiskeforvaltningsplanen til OFA deler vannene inn i 4 ulike soner. Vannene på kartet er derfor farget i rødt, blått, grønt og lyseblått for å vise forvaltningsgrad (sone). Rød=Sone 1 “Nærvann”, blå=Sone 2 “Standardvann”, grønn=Sone 3 “Villmarksvann” og lyseblå=Sone 4 “Oppsamlingsgruppe”. Vann som er farget lilla på kartene er drikkevann, med restriksjoner mot å fiske. Du finner også et forenklet kart over OFA-vann i Asker, samt en oversikt over noen fine kanoturer gjennom Marka. Kartforklaringer finner du nederst.

Oslomarka kjenetegnes ved å ha rundt 500 små og mellomstore skogsvann, myrtjern og småputter som stort sett har dårlige gytebekker og sterkt begrensee oppvekstmuligheter for ørret. Små gytebekker som stadig bunnfryser eller tørker ut, tvinger ørretyngelen til å vandre ut i vannene allerede første leveåret. Der blir disse småfiskene et lett bytte for all abboren. Der det er behov suppleres derfor ørretbestandene med stedegen Oslomarka-ørret som er klekket ut på settefiskanlegget i Sørkedalen. Disse er store nok til å unngå mye av abboren og har høyere overlevelse.

Rogn og melke samles inn fra villfisk hver høst ute i Marka (stamfisket) i drøyt 60 bekker for å bevare de opprinnelige genene. Gytefiskene fanges i ruser og strykes for rogn/melke på stedet. Deretter slippes de tilbake i vannene. Rogn/melke fraktes til settefiskanlegget, og skilles i egne kar etter hvilken kant av Oslomarka den stammer fra. Etter å ha hjulpet ørretungene gjennom den første og mest sårbare tiden (0,5-3år) fraktes de tilbake som settefisker til vannene om våren.

Fish collection

 

OFAs FISKEKULTIVERINGSPLAN
Sone 1-vann, Nærvann 
Dette er vann som ligger nær vei, parkeringsplass og kortautomater. Vannene er godt tilrettelagt med tanke på stier og gode fiskeplasser. Mye fokus i media. Her settes det ut opptil 300 store ørret (3-årige) hvert år. Størrelsen på 3-åringene på OFA-anlegget varierer mye, men de ligger fra 250 gram og helt opp til kiloen. De fleste veier rundt halvkiloen.

Sone 2-vann, Standardvann
Dette er de store innsjøene i Markakjernen, og større skogsvann med grei adkomst og hvor fiske- og leirplasser er delvis tilrettelagt. Alle disse vannene huser spennende fiskebestander, og det suppleres årlig med ørret (1-årig eller 2-årig) i de fleste. I innløpselvene settes det også yngel (0+), gjerne langt oppe i elvene der hvor gytefisken ikke kommer til. Er det dype overvintringskulper og bra med skjul i bekken, blir yngelen stående i opptil 2-3 år før de slipper seg ned i innsjøen.

Sone 3-vann, Villmarksvann
Dette er “villmarka”. Disse ligger gjerne litt vekk fra sti/vei og er i mindre grad preget av menneskelig aktivitet. Noen steder er det laget enkle tømmergater i flytemyrene, men det er stort sett alt. Lite fokus i media. Det suppleres år om annet med noe settefisk (for det meste 1-årig) mellom flere hvileår. Dette er små, urørte tjern som virkelig kan frelse et fiskersinn. I slike vann varierer ørretbestanden ofte mye fra år til år. Dette er typiske tjern hvor gjenutsetting av den større fisken kan ha noe for seg.

 

Sone 4-vann, Oppsamlingsgruppe

I tillegg kommer noen vann der det ikke drives, eller er svært liten grad av fiskekultivering. Disse er farget lyseblå på kartene. Noen av disse er naturlig fisketomme og her drives det ingen former for kultivering siden slike er viktige for biologisk mangfold. Andre er såkalte “spesialvann” hvor det suppleres med noen få storfisker år om annet, mens noen klarer seg best selv uten noe slags kultivering.

Green fish

Stikk gjerne innom OFA-anlegget i Sørkedalen og kjøp “Fiskekartbok for Oslomarka 8.utg.” Dene boka er en fiskeguide som gir en oversikt over hva som finnes av fiskearter i alle vannene med oppdaterte bestandsestimeringer. Boka har også detaljerte fargekart over hele Oslomarka, samt fargebilder av alle fiskearter og viktige næringsdyr (Man-fre kl: 09.00-14.00, Kr 250,- kun kontant).

OFAs map