Ny lokkeflom i Akerselva

Vi prøver igjen med en ny lokkeflom fredag 22.09 til onsdag 27.09. Den forrige fikk ikke opp så mye fisk. Fiskesesongen varer ut september. Miljøansvarlig for Bjørvikaprosjektet viser til omfattende undersøkelser i utløpet av elva, med flere innleide firmaer som driver med overvåking, vannprøver og strømmålinger. Tenk om alle de pengene hadde gått til den virkelige “pasienten” litt lengre opp, med bygging av noen fisketrapper isteden.

I smoltutvandringsperioden i våres hadde Vegvesenet ute en fiskevandringskorridor, slik at smolten kunne vandre nedstrøms i frisk vann og ut i fjorden uten å svømme igjennom det værste gravearbeidet. Smolt tåler lite og de ville da sannsynligvis dø i den vannkvaliteten uten vandringskorriodoren med bedre vann. Målinger og overvåkning konkluderer med at det kan ha fungert. Men man har jo ikke talt opp antall smolt som har vandret ut. På sommeren ble fiskevandringskorrioderen tatt opp i forbindelse med gravearbeidet, og så plassert ut igjen for å sikre gytevandringen 31.08. (Den består av en lang duk på hver side av elva som skiller litt rent elvevann fra å blandes med “gravevann”.) Fisken kan gå opp uten korrioderen, men med tanke på alle partiklene fra gravearbeidet, er den der for å prøve å lokke fisken best mulig med å komme opp i den viktigste gytevandringsperioden.

Dessuten har det kun gått minstevannføring, mens arbeidene har pågått, og da går det som kjent lite fisk på elva. Etter at gytevandringskorridoren ble satt ut, kjørte vi på med en ekstra lang lokkeflom. Men det kom lite fisk da også. Det er omtrent ikke tatt noe som helst (se “fangstrapporter”). Det er vel tatt mer ål, skrubbeflyndre og en sik(!) i elva enn blankfisk. Kun ett par små sjøørreter er registrert, og det er enda dårligere enn noen gang. Dessuten har oppsynet funnet noen fiskehoder og halefinner ved den fredete sonen ved Nedre Foss.. Det er vel talt en 6-7 hoppende fisk i tillegg, men det kan jo forsåvidt ha vært flere observasjoner av den samme fisken.. Nå er det ikke noe nytt at det er lite fisk i Akerselva, men dette er et dårlig år. OFA har sagt i fra om at det er lite fisk i en årrekke, og at vi ikke kan gjøre noe for å bedre situasjonen. Når den nye Fiskeforvaltningsplanen til Kommunen blir ferdig, blir det nok lettere å få satt av midler til elva. Tidligere var Akerselva en elv med spesielt mye sjøørret. Det var i de årene vi satte ut store mengder yngel her. OFA får ikke lenger lov til å sette ut sjøørret eller laks i den anadrome sonen, siden settefiskanlegget vårt nå ligger i Sørkedalsvassdraget. Etter at vi sluttet å sette ut yngel i Akerselva, stupte fangstene raskt til et stabilt lavt nivå.

For å øke fangstene, må gytemulighetene og oppvekstområdene bedres. Det kan gjøres enten ved å bygge trapper for å øke strekningen. Eller legge ut mer gytesubstrat i form av grov rund elvegrus og lage mer variert og kupert bunn som gir bedre skjulmuligheter for yngelen. Helst en kombinasjon av alle punktene.

I forbindelse med Bjørvikaprosjektet, er det utført omfattene målinger og analyser av miljøgifter, kjemi og partikkelmengde i vannet, og strømmålinger, tidevannspåvirkninger og overvåkninger av flere innleide firmaer. Og man får gode rapporter med en masse data. Men faktum er at det ikke kommer fisk likevel. Sjøørret er en veldig sky fisk. En teori er derfor at alt bråket i utløpet kan ha skremt de unna. Likevel når det nærmer seg gytinga, så skal det ekstremt mye til for å holde de vekke! Så fisk kommer forhåpentligvis til slutt og sikrer også årets gyting, men da kan det være for sent i forhold til fiskesesongen. Vi kjører nok derfor også lokkeflommer etter fiskesesongen, for å prøve å sikre at det gytes. For å gjøre minst mulig skade, lar vi gytefisken på denne tida få være mest mulig i fred uten undersøkelser, registreringer og tellinger. Vi får ikke gjort stort med de resultatene likevel.

En annen sak, er at det egentlig har vært litt lite sjøørret å få i fjorden tidligere i år også. Det er umulig å si noe som helst rimelig sikkert uten omfattende forskning. Så alt dette blir egentlig kun synsing og teorier.

En annen sak som kunne vært diskutert, er om man faktisk bare hadde latt gravingen pågå i den perioden det krevde, og heller brukt alle pengene (som nå endelig har kommet) til varige tiltak lengre oppe i elva. Litt uklart når gravingen og byggingen er ferdig, men det ville sannsynligvis ha vært nok fisk i sjøen og yngel på elva, til at fisken hadde kommet tilbake. I mange år har OFA bedt om midler til en rekke fiskeforbedrende tiltak. Men det har ikke vært noe penger å hente, og det har vært så vanskelig med å få tillatelser fra grunneiere og skaffe nødvendige forundersøkelser og konsekvensutredninger til å gjøre store inngrep i elva, at OFA for lengst har innsett at dette er altfor omfattende til at en ideel organisasjon kan utføre. Vassdragsforvalter hos Kommunen har derfor fått overlevert alle permene med tegningene og ideene til OFA. Og de skulle se nærmere på saken. Alle vil jo ha en levende lakseelv i byen. Spørsmålet er om det finnes penger, og hvor lang tid det tar. Det hadde vært av stor betydning om det hadde blitt bygget laksetrapper ved Nedre Foss og et stykke videre oppover. Det hadde vært gunstig med utplassering av mye mer gunstig gytesubstrat (rund grov elvegrus) på alle gytestrekkene, og mange flere skjulesteder og revirer i form av grupper av større steinblokker i oppvekstkulpene.

Da kunne man både ha stått i dress og drukket champagne, og fisket laks i pausen mellom opera-aktene.

Vi har egentlig vært inne på tanken om å frede elva. Men midt i sesongen er det litt vanskelig, siden vi allerede har solgt fiskekort. Det er såpass lite fisk og det tas ut så få, at dette uttaket på stang ikke er avgjørende for noe uansett. Dessuten er sesongen slutt etter september. Men det skader nok ikke å slippe tilbake laks og sjøørret om man ønsker det. Så gjenstår det bare å se om noen får noe blankfisk i denne lokkeflommen. Det er vel en del medlemmer på Diskusjonsforumet som gjerne skulle ha hatt ett par arter til i den store Artskonkurransen 2006!