Dette er Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

 •  På 30-tallet drev lokale jeger og fiskeforeninger kultiveringsarbeid med oppdrett og fiskeutsettinger i egen regi. Dette kostet penger og man så raskt at et samarbeid måtte til for å dele kostnadene.  Samtidig ble planene lagt for å gjøre fisket i marka mer tilgjengelig for allmennheten. Slik så OFA dagens lys i 1936, etter et initiativ fra Arbeidernes Jeger og Fiskeforning og Oslo Sportsfiskere.

Fra 1943 ble fiskeretten i marka administrert av OFA etter avtaler med Oslo Kommune og Løvenskiold. Tilstøtende kommuner gav etter hvert støtte til virksomheten. OFA administrerer kultiveringen av drøyt 400 fiskevann. I tillegg organiserer OFA krepsefiske for Oslo Kommune og har oppsyn med og kultivering av Akerselva.

 • OFAs` nedslagsfelt grenser til 13 kommuner og 4 fylker
 • OFA er en ideell organisasjon med medlemmer fra 18 jeger og fiskeforeninger tilsluttet NJFF
 • 5 hovedmål:

OFA skal tilrettelegge forholdene slik at alle kan utøve sitt fiske innenfor OFA`s virkeområde

OFA skal være ledende innefor fiskestell og settefiskproduksjon, samt drive forskning

Folk flest skal kjenne mulighetene for å fiske i Oslomarka

OFA skal være en brukerorientert og effektiv organisasjon, basert på en profesjonell administrasjon og engasjerte frivillige

OFA skal drives på nonprofit basis og ha en økonomi som gir handlefrihet til å nå definerte mål

 • Arbeidslagene har vært bærebjelken i OFA organisasjonen og teller i dag 175 personer på 38 arbeidslag fordelt på 8 områder, som utfører arbeid tilsvarende 2500 timer
  Oppgavene for de første arbeidslagene var, som i dag, utsett av fisk, rydding av fiskeplasser og fiskestier, oppgradering av gytebekker, plukking av søppel/renovasjon samt aktivt oppsyn.
 • På anlegget i Sørkedalen har OFA en administrasjon på 4 personer:  Daglig leder, Fiskestellskonsulent, Anleggsbestyrer og Anleggsassistent
 • OFA`s inntektsgrunnlag er hovedsakelig basert inntekter fra salg av fiskekort/krepsekort samt salg av egne publikasjoner (80%).  Øvrige 20 prosent er kommunal støtte.

Ett sesongfiskekort gir rett til sportsfiske i alle Oslomarkas 400 vann. Sesongen starter 01.04 hvert år. Det selges også 2-døgnsfiskekort og ukesfiskekort. Krepsekort er kun døgnkort. Det finnes også en spesiell korttype som kalles Totalkortet. Dette er et sesonkort, hvor man i tillegg til å fiske i alle fiskevannene, kan krepse i en del utvalgte vann gjennom hele krepseperioden. Krepsing starter 06.08 kl 18.00 KRepseseongen avsluttes etter egne regler i de ulike vannene. Se nærmere info under link “krepsefiske” på forsiden. Totalkortet gir også rett til fiske på anadromt strekke i Akerselva hele den anadrome sesongen. Til anadrom sone i Akerselva selges det i tillegg kun sesongfiskekort. Sesongen i Akerselva starter 01.07 og slutter 30.09. Se egen link “Akerselva” på forsiden.

Det selges ca 10.000 fiskekort pr år

 • Ved OFA`s settefiskanlegg;

Det hentes 70.000 – 90.000 ørretrogn inn til anlegget hvert år, rogna kommer fra Nordmarkas 3 vassdrag. All fisk som settes i marka er derfor Nordmarksfisk.

Årlig settes det ut rundt 20.000 fisk (det suppleres etter behov) i de vannene som OFA kultiverer

 • De største fiskene som er registrert (ørret):

6.8 kg på stang i Bjørnsjøen

10 kg (anslått) ved stamfiske i Storflåtan

10 kg (anslått) i Spålselva

11 kg i garn (fastboende fiskerettighetshaver) i Sandungen

 • For å opprettholde best mulig vannkvalitet, for både fisk og næringsdyr, kalker Fylkesmannen i samarbeid med OFA de mest utsatte vannene. Det går med ca 70 tonn kalk til 50 vann. Vannene kalkes med kalksteinsmel fra helikoter.
 •  OFAs publikasjoner (se nærmere omtale under egen link på forsiden):

Fiskekartboka, er en fiskeguide over alle vann du kan fiske i med OFAs fiskekort. Kart og tabeller gir oversikt over hvilke fiskearter som finnes i hvert enkelt vann med jevnlig oppdaterte  bestandsestimeringer.

Årboka, et samlerobjekt for mange, les om hva som skjedde i marka sist sesong. OFA kultiveringsarbeid, komplette utsettingslister, fangstrapporter med bilder, samt mange fine artikler.