Flytting av fisk i Akerselva 2004

For å prøve å øke produksjonen av sjøørret og lakseyngel i Akerselva blir det flyttet noe fisk opp fra kulpen i Nedre Foss opp til strekningen ovenfor. Fylkesmannen har definert strekningen opp til Nydalsdammen som anadrom-sone, så vi har tillatelse til å hjelpe både laks og sjøørret hele veien opp dit. Men siden det ikke er så enkelt å få tak i så store antall fisk med hover, blir de i første omgang bare hjulpet opp den første fossen og den neste.

Dette gjøres av OFA-Akerselvalaget på høstkvelder sammen med fagkonsulent og anleggsassistent fra administrasjonen. I 2004 ble det flyttet fisk den 14.09 og 18.10. Det ble i alt kun flyttet 29 fisk, både laks og ørret. De største laksene veide nok rundt 5-6 kg, mens det var flere fine ørret rundt 2 kg. Fisken samler seg opp i den fredede sonen mellom Grunerbrua og Nedre foss. En annen viktig effekt ved å flytte fisken videre er at det hindrer at det blir for tett med fisk. Spesielt hannfiskene blir veldig aggressive og det gir lett mye bittskader og soppinfeksjoner og dessuten er det mye  ulovlig fangst her om det blir fullt av fisk.
Mot slutten av sesongen kommer det opp ny fisk som dekker det gytestrekket som vi flytter fisk fra. Selv om det ikke var så mange som ble flyttet, burde det være nok fisk til å dekke de gyteplassene som finnes på oversiden av nedre Foss og øke antallet utvandrende smolt. Vi satser på at flest mulig kommer seg ut i sjøen til glede for mange sjøørretfiskere i fjorden og at noen kommer tilbake for å fiskes i elva eller gyte.