Fiskestell i marka

Av Dag Øivind Ingierd

Drikkevannsoppsyn

Områdeansvarlige får datoene hvert område skal gå drikkevannsoppsyn på OA-møtet. Det forventes at OFA lagsmedlemmer stiller til dette hele sesongen og det utarbeides faste vaktlister. I tilegg går Vann og Avløpsetaten (VAV) oppsyn.

 

Fiskeoppsyn

Lite tjuvfisking. Stort sett bare hyggelige folk å møte i følge oppsynet. I Akerselva er det en del problemer med ulovlig fisking i fredet sone ved Nedre Foss.

Fiskeutsettinger

Som normalt etter kultiveringsplanen. Det har blitt satt mye større andel stor fisk enn tidligere. En del ”nye” småvann har også fått stor fisk.

Vi må passe oss for å ikke sette ut altfor mye fisk. Da blir fisket dårligere istedenfor bedre.

Se tabell

 

Stamfiske

Vi har gått over fra å bruke el-apparat til å fiske med ruser i bekkene. Det er mest profesjonelt, skånsomt og tidseffektivt til fangst av stor gytefisk. 14 dager var nok til å få mer enn tilstrekkelig med rogn. Drøyt 70.000 rogn ble lagt inn mot 60.000 som var målet. Rusefiske krever mindre mannskaper enn el-fiske. Rusene gjør jobben for oss, men krever ettersyn ofte/som regel hver dag. Faste små innarbeidede team som tar seg av dette gir best resultat. Det meldte seg raskt nok kvalifiserte OFA-frivillige til dette i år. All fisken som fanges blir sluppet tilbake etter stryking. Publikum må IKKE røre slike ruser! Det kan skade fisken å stresse den unødvendig. Alle OFA-stamfiskeruser er merket med infoplakat i nærheten om hva som foregår. Uansett så er gytefisken totalt ubrukelig som matfisk, så vi regner med at disse får stå i fred også kommende år.

 

Vi har måttet redusere på mengden rogn pga:

Overlevelsen på anlegget har økt.

70 års arbeid med kultivering har medført at en rekke gytebekker fungerer bra.

Problemet med sur nedbør er på retur.

Vannene har stabile gode ørret bestander, og trenger kun en liten supplering av fisk for å opprettholde bestanden.

Vi er pålagt å kjøpe fisk fra Bjørkelangen for vann som drenerer til Glommavassdraget f.o.m. 2005.

 

Det var en del ørret over 3 kg. Den største som ble strøket var nok 5 kg. All fisken ble sluppet tilbake. Vi skilte ut de fiskene vi anslo til å måtte ha fisk i kosten. For å vokse seg skikkelig stor i marka må fisken gå over på fiskediett. Selv om det er mye potensiell byttefisk i vannet er det likevel bare noen ørret som begynner å spise fisk. Mange av vannene vi stamfisker har store bestander av småvokst sik og røye som vi godt kunne tenkt oss redusert. Rogn og melke fra fiskespisere ble derfor i år skilt i egne kar på settefiskanlegget. Det er omdiskutert i fagmiljøer om ørretens evne til å bli fiskespiser er genetisk arvelig. Men det er i hvert fall ikke mindre sannsynlig at avkommet fra store fiskespisere blir det enn de vanlige! Derfor setter vi yngelen fra disse store fiskene i vann (innen samme vassdrag som de er stammer fra) hvor det er mye småfisk. Da kan man kanskje både få flere store fisker på stang og ikke minst tynne ned store bestander med småvokst fisk naturlig. Dette er ikke noe prøveprosjekt, men gjøres siden vi har tilgjengelig plass på anlegget. Det skal derfor IKKE prøvefiskes med garn etter disse av OFA.

 

Kultivering/marka-arbeid

 

Det har blitt tilrettelagt nye og vedlikeholdt flere gytebekker. Det ble påvist gyting i alle disse allerede i høst. Arbeidet ligger i å legge ut egnet gytesubstrat dvs grov grus. Vannmassene må styres og reguleres slik at det dannes egnede kulper og sikrer riktig vannføring. Se etter bekker der steinene er flyttet på, eller ligger litt mistenkelig i mønster. Da legger man merke til at det er MANGE! Områdeansvarlige har fordelt aktuelle oppgaver til lagsmedlemmer og utført diverse arbeid og rydding. Alle som er på OFA oppdrag i marka skal ta med seg andres søppel. Dessverre er det noen som forsøpler naturen. Uansett oppfordres alle turgåere til å rydde opp og ikke bare gå forbi om man ser noe.

 

Kalking

Kalking har gått som før. Et 40 talls vann kalkes fra helikopter.

 

Prøvefiske

Det ble prøvefisket med garn for Bærum kommune. Resultatene hadde kun interesse for kommunen siden dette er drikkevann og ikke åpnet for allmenheten/sportsfiske.

Losbyvassdraget ble prøvekrepset i samråd med grunneier. De nedslående resultatene førte til at vannene ikke blir foreslått åpnet for krepsing av OFA.

 

Fiskerapporter

Som vanlig. De største fiskene får man lettest under dorging med kano og wobbler. Det er rapportert 3 ørret over 3 kg alle på wobbler. De fleste fangstrapportene stammer fra mai og juni som generelt er de beste månedene for fiske i marka.

 

Krepsing

Det har vært varierende fangster i de ulike lokalitetene. Noen krepsere rapporterer om gode fangster andre om elendige. OFA har selv vært ute å prøvd litt og fått mye flere steder.

Det virker som om det kanskje er litt hardt beskattet. Oppsynet rapporterer om lite tyvkrepsing og overholdelse av minstemålet på 9,5cm i de kontrollerte bøttene. Likevel må vi minne om at dette er et lengdemål som MÅ overholdes om det skal være beskattbare bestander i disse lokalitetene i fremtiden.